Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Ingenjör på kommuner

Cyklist på cykelväg i Göteborg

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Till exempel stadsbyggnad, miljö- och skyddstillsyn och trafikplanering. Ingenjörer på kommuner jobbar inom enstaka eller flera förvaltingar eller kommunala bolag – alla med olika ansvarsområden.

Förvaltningar 

Fastighet

Arbete med stadens mark och fastigheter. Inblick i lokal försörjning, exploateringsprocesser, byggteknik och underhåll.

Lantmäteri 

Ta fram kartor, geografisk data och analysera geografiska förhållanden. Vara med där mark ska mätas och hus ska byggas.

Miljö- och hälsoskydd

Följa med ut på livsmedelsinspektioner (restauranger), miljöinspektioner (strandskydd, företag, skolor mm) och alkohol- och tobakstillsyn.

Stadsbyggnad

Arbeta inom olika avdelningar, bland annat jobb med bygglov, lantmäteri och geodata, planfrågor samt mark och exploateringsärenden.

Lantmäterimätningar (ajourhållning av GIS-kartor, uppmätning och gränssättning av tomter vid avstyckning och markförsäljning).

Sammanställa synpunkter från invånare på planer för hur kommunen ska växa, hur husen ska byggas och vägarna dras. Vara med och påverka planeringen kring den framtida staden.

Besök på stadsbyggnads- och exploateringskontor med uppdrag att ”Upptäck och hitta nya möjliga bostadsområden” i staden. IStudera kartor, insamla data och kunskap om vatten & elledningar, tunnlar, vägar och kommunikationssystem i området. Besöka dessa föreslagna områden och göra faktiska uppmätningar för att ta fram konkreta modeller på det framtida bostadsområdet.

Medverkan i projekt gällande renovering av stadens konserthus. I detta arbete har praktikanterna medverkat i projektmöten med arkitektfirman som vunnit tävlingsuppdraget, stadsarkitekter från   Stadsbyggnadskontoret och kommunens politiker. De har även fått träffa korresponderande byggnadsnämnd för ärendet.

Delta i arbetet med att kommunen ska få tunnelbana och tusentals nya bostäder ska byggas.

Exempel på hur praktiken kan schemaläggas inom Stadsbyggnadskontor på en generell nivå: Lantmäteri (1+3 v.), mark och exploatering (1+3), bygglov (1+3), planering (1+3) 

Samhällsbyggnad

Verksamhetsutveckling med inriktning på IT. Arbete med IT-system och kvalitetsarbetet samt processkartläggning.

Tekniska

Jobba med människor med olika yrken inom teknisk förvaltning såsom projekteringsingenjörer, driftsingenjörer, projektledare, landskapsingenjörer, trafikplanerare samt arbetsledare.

Arbete i GIS, AutoCad och andra dataprogram. 
Följa olika projekt såsom ny- om och tillbyggnad av skolor, äldreboenden, gator, parker och va-nät.

Följa arbetet med lokala miljömål, klimatprogram och vattendirektivet.

Exempel på arbetsgivare

Praktisera på en kommun

citat tecken

Vi har märkt av omedelbara fördelar med att ha praktikanter genom Tekniksprånget. Vi har haft tur och fått två väldigt duktiga ungdomar och våra arbetsledare börjar nu förstå hur mycket hjälp och nytta de kan ha av våra praktikanter.

Skellefteå kommun

Kommunala bolag 

Avfall & återvinning

Medverkan i arbete gällande uppbyggnaden av en ny återvinningscentral, förbättringar i ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö samt omvärldsbevakning i syfte att hitta till exempel kundvänligare lösningar, säkrare containrar och bättre behandlingsmetoder. Ta fram material till en utbildning om avfallshantering som arbetsgivaren ska hålla. Arbeta inom avfallsområdet med frågor som energi där vi från avfall utvinner värme och elektricitet och där vi från matavfall utvinner biogas och biogödsel.

Energi

Arbeta på produktionsanläggningar för fjärrvärme och biokraftvärmeverk, både befintliga och även de som byggs just nu.

Arbete med elnät, elkraft och IT-distribution. Praktikanter har också arbetat med dokumentationsingenjörer och fått uppdatera ritningar från verklig produktionsanläggning till ritningar till datorsystemet. Under praktikperioder har möten med energiföretagets IT-ingenjörer också ingått, för att visa på hur arbetsgivarens olika anläggningar kommunicerar med varandra.

Undersöka om vindkraften i kommunen har utvecklats i enlighet med gällande översiktsplan. Analysera och matcha mot det verkliga utfallet. Koppla upp solcellsanläggningar på leverantörens hemsida så allmänheten kan följa produktionen. 

Fastighet

Hjälpa till i projekt kring fastighetsteknik, energieffektivisering och att minimera bostäders klimatpåverkan.

Medverka vid produktion av nya bostäder, ombyggnader och i underhåll och drift av befintliga byggnader. Jobba med upphandlingsansvariga, miljövetare, ingenjörer, tekniker och byggprojektledare. Arbeta med projektering och digitala ritningar.

Hamn

Arbeta med logistik och IT-system. Delta vid inventering av mark och hyreskontrakt. Samla in data och mäta utsläpp och energiförbrukning från transporter.

Miljö & farligt avfall

Medverkan i projekt som involverar omhändertagande av förorenat vatten efter rengöring av pannor. Praktikanter har fått träffa anställda på kemilaboratorium och återvinningsavdelningar där de gjort olika provtagningar (vattenprover), rondering och kalibreringar. Registrering och kategorisering av avfallsemballage.

Miljö/internuppdrag

Se över hur den interna miljöpolicyn ser ut, på vilket sätt den följs och hur den kan förbättras. Detta kan sättas i relation till hur man externt arbetar med miljöfrågor inom avdelningen/hela arbetsplatsen. Externa och interna analyser av hur arbetsgivaren arbetar med miljöfrågor, dels mot allmänheten men också attityden och inställningen hos de anställda inom den egna organisationen. Arbete med förbättra miljökommunikationen mot olika målgrupper.

Vatten & avlopp

Medverka till att ta fram högkvalitativt dricksvatten. Arbeta vid reningsverk och med VA- och avfallssystem. Samarbeta med byggledare/byggkontrollanter, mätningsingenjörer, byggingenjörer och kundsamordnare. Arbete med en rapport om svavelväte där praktikanten sedan fick mäta svavelhalten i de olika reningsverken och pumpstationerna.

citat tecken

Vi är mycket nöjda med vårt deltagande i Tekniksprånget och vi är positivt överraskade över hur snabbt våra praktikanter lärt sig och satt sig in i sina arbetsuppgifter.

Örebro kommun