Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Ingenjörer inom Sveriges regioner

Ung kvinna arbetar med handskar i labbmiljö

Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden. Till exempel hälso- och sjukvården, kultur, kollektivtrafik och att stärka regionernas tillväxt och utveckling. 

Jobba med medicinteknik 

Lära sig om och genomföra förebyggande underhåll på apparatur som till exempel örontermometrar, blodtrycksmätare, hemoglobinmätare och nutritionspumpar. 

Delta på reparation av EKG maskin. 

Lära sig mer om mjukvaran i medicinsk teknik på verksamhetens IT avdelning. 

Undersöka senaste nytt inom ett medicintekniskt område. Vilka medicintekniska produkter inom ert avdelningsområde är ”most recent” på marknaden? På vilka andra internationella marknader finns dessa produkter idag? Hur ser planerna ut för införande och marknadsetablering i Sverige? Vad visar hälsoekonomiska data? Kartläggning av tillverkare och leverantörer. 

Följa med på mässa i Göteborg om e-hälsa och i Skåne på medicintekniska dagen.  

Göra en intern undersökning i kundnöjdhet på sjukhuset där man undersöker hur nöjda de olika avdelningarna på sjukhuset är med den tekniska servicen och vad som kan göras bättre. 

Praktisera i labbet 

Arbeta på analyslabb vid framtagande av nya metoder alternativt optimering av befintliga. 

Göra provtagningar och analyser (ex. absorptionsförmåga/ hållfasthet). Hur kan man optimera själva testförfarandet av produkten eller utveckla produkten så att den blir mer effektiv, hållbar eller tålig? 

Ta fram rapport om var det stora spillet/avfallet uppstår och åtgärder för att minska detta. Ta fram kostnadsberäkningar på de olika förslagen som presenterats. 

Praktisera inom teknik och IT 

Testarbeta och identifiera buggar inför lansering eller uppdatering av ny produkt. 

Motta felanmälningar eller ärenden och att hitta lösningar på dessa. 

Se över hemsidan och ta fram nya förbättrings och/eller inspirationsförslag ”från en 20-årings perspektiv”. 

Jobba med fastigheter och service 

Se över om kartritningar över ett område eller en avdelning är korrekta. Kan kostnader minskas/miljömål bättre uppnås genom flytt/omstrukturering av t ex lagerlokaler? 

Jobba med energieffektiviseringsfrågor med syftet att minimera bostäders klimatpåverkan. Hur ser klimatmålen ut och hur kan arbetet mot dessa förbättras? 

Inventera befintliga hus inför kommande ombyggnationer. 

Inventera och dokumentera äldre hus som idag inte har någon direkt användning. Marknadsundersökning om vad för typ av verksamhet som skulle kunna vara lämplig. 

Lära sig om förvaltning och drift av bolagets fastigheter. Ge praktikanterna detaljinblick i frågor som värme, sanitetsteknik, luft, ånga och kyla samt medicinska gaser. 

Arbetar bolaget enligt LEAN/5S-modellen? Vad innebär denna modell och på vilket sätt efterföljs den inom vissa produktionsområden/avdelningar? Tillämpas denna på samtliga områden eller kan det utökas än mer inom vissa? 

Praktisera inom trafik och kollektivtrafik 

Ta fram riktlinjer och strategier för utformning av framtidens infrastruktur i regionen. 

Undersöka möjligheterna hur cykeltrafiken kan utökas utifrån små respektive stora insatser genom att samla in mätdata mm. 

Andra uppgifter ingenjörer har på regionerna

Ta fram statistik eller göra relevanta marknadsanalyser, konkurrensanalyser eller omvärldsbevakning. 

Presentera er som arbetsgivare och era olika avdelningar på gymnasieskolor och mässor. Uppdatera och ta fram material. 

Göra en översyn av arbetsplatsen och avstämning mot rådande säkerhets- och arbetsmanualer. Behöver personalen på nytt erbjudas en genomgång som praktikanten kan hjälpa till att förbereda? 

Intervjua och sammanställa en kort presentation av medarbetarna på med syfte att lyfta avdelningens egna knowledge management och få en bättre inblick i varandras yrken och kompetensområden. Kartlägga var i landet det finns ingenjörsstudenter med relevant utbildning för era framtida behov. 

Klocka/tidsbestämma olika moment i ett processflöde för att kartlägga eventuella flaskhalsar. Processflödet behöver inte vara inom en typisk produktionsanläggning utan kan innefatta jämförelser mellan olika avdelningar. Kan förbättringsförslag inhämtas från nästliggande avdelning i hur man arbetar här? 

Intervjua olika personer på avdelning för inköp som specificerar vilka behov/problem som finns vad gäller befintlig utrustning. Kartlägga vilka alternativ som finns på marknaden, sammanställ fördelar/nackdelar och ta fram förslag på vilka nya alternativ som är mest lämpliga. Ta kontakt med återförsäljare. 

Se över status för avdelningens lager idag och om inventeringssystemet kan utvecklas 

Exempel på arbetsgivare

Praktisera inom regioner