Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Jobba som konsult

Två personer sitter vid en datorskärm och tänker

Praktisera som IT-Konsult 

Arbete med ett eget projekt som löpte under hela anställningstiden. Det handlade om kodgranskning och praktikanterna fick en egen server på vilken de installerade en databas och ett kodgranskningsverktyg. Därinom granskade och kvalitetskontrollerade de pågående projekt för att hitta förbättringar och förenklingar åt företaget och lämnade en slutrapport i samband med praktikperiodens slut. 

Deltagande på workshops med kunder. 

Genomförande av acceptanstester av applikationer inför lansering. Det innebar att de laddade hem applikationen på sina mobiltelefoner, manuellt testat produkten och letade efter buggar. Därefter lämnade de förslag på förbättringar. 

Deltagande i tre upphandlingar, där praktikanterna bland annat beräknade leveranshastigheten inom företaget matchat mot kundens kravspecifikation. De arbetade även med att granska konsulternas CV:n och letade kompetenser som matchar kundens förfrågan/krav. 

Arbete med ett projekt hos kund för vilket konsultföretaget kunnat debitera deras tid. I kundprojektet uppdaterade de en global koncerns centrala webbplats inklusive deras regionala landssajter. Arbetet omfattade även koncernens systerbolag. 

Gå interna utbildningar, bland annat skisskurser och Java. 

citat tecken

Jag gjort allt ifrån bullermätningar, kalibrerat mätinstrument, skrivit rapporter, hanterat mätdata, organiserat en ljuddatabas i ett beräkningsprogram och mycket mer.

Christina | tekniksprångare på Efterklang

Praktisera som teknikkonsult 

På konsultbolaget WSP har tekniksprångarna bland annat fått göra följande:

Genom att utföra kartläggningar av vätgasprojekt i Norden har vi samlat in värdefull data, noggrant sammanställt i Excel och sedan förberett en dynamisk presentation i PowerPoint för att tydligt visa upp dessa projekt för intressenter.

En annan viktig uppgift har varit att genomföra en undersökning och kartläggning av företagets interna kompetens inom områden som batteriprocessen. Resultaten har presenterats för ledningen för att bättre förstå våra styrkor och eventuella brister.

Vi har också hjälpt till i anbudsförfarandet genom att ta fram och skriva CV för våra medarbetare samt hitta relevanta underlag för att stärka våra erbjudanden.

Samtidigt har vi arbetat på att sammanställa längre texter och presentera dessa för gruppen, särskilt inom områden som är av stor relevans för företagets framtid.

En del av vårt arbete har även innefattat att göra om PowerPoint-presentationer från kundspecifika till företagsgeneriska för att möjliggöra enklare återanvändning av material.

Vi har också ansvarat för att skapa egna elstolpar i AutoCAD och samordna de olika delarna med artikelnummer för att säkerställa smidig produktion och installation.

Deltagande i interna möten kring olika projekt har varit en kontinuerlig aktivitet där vi har bidragit med vår kunskap och erfarenhet för att driva fram framgångsrika resultat.

Förbättring och utveckling av excelfiler för beläggning har också varit en viktig uppgift för att säkerställa att våra interna planeringsmöten är effektiva och välgrundade.

Att sammanställa information kring referensprojekt har varit avgörande för att stärka våra anbud och visa upp vår kompetens för potentiella kunder.

Vi har även delvis ansvarat för att ta fram och presentera PowerPoint-underlag till kunder för att visa upp våra erbjudanden på ett övertygande sätt.

Översättning av dokument från engelska till svenska har varit en del av vårt arbete för att säkerställa att all kommunikation är tydlig och begriplig för alla parter.

Deltagande i företagsmässor har gett oss möjlighet att nätverka och marknadsföra företagets tjänster och kompetens till en bredare publik.

Vi har också varit involverade i projekt där vi har kartlagt och undersökt potentiella företag som kan ha spillvärme och där dessa företag är lokaliserade för att identifiera nya affärsmöjligheter.

Att sammanställa interna kompetensdokument och skapa interna excelmodeller har varit viktigt för att säkerställa att vi har rätt resurser och verktyg för att utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt.

Skrivande av egna anbud, med stöd från handledare, har varit en utmanande men också lärorik uppgift där vi har fått möjlighet att visa upp våra förmågor och kunskaper.

Vi har också arbetat med att hitta potentiella platser för batterier och skapat PowerPoint-underlag för att presentera dessa för att locka investeringar och partnerskap.

Genom att genomföra lönsamhetskalkyler på batterier har vi bidragit till att ta välgrundade beslut kring investeringar och projektutveckling.

Att samla in och sammanställa information om ekonomiska stöd för vätgasprojekt har varit avgörande för att säkerställa att vi tar tillvara på alla tillgängliga resurser och möjligheter.

Intervjuer för att sammanställa intern kompetens och sedan presentera den för ledningen har varit ett värdefullt sätt att identifiera och utnyttja våra styrkor inom organisationen.

Att besöka andra WSP-kontor och dela med sig av kunskap och erfarenhet genom presentationer har bidragit till att stärka samarbetet och utbytet mellan olika enheter inom företaget.

Exempel på arbetsgivare

Praktisera som konsult