Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Konsult

Två personer sitter vid en datorskärm och tänker

IT-Konsult 

Arbete med ett eget projekt som löpte under hela anställningstiden. Det handlade om kodgranskning och praktikanterna fick en egen server på vilken de installerade en databas och ett kodgranskningsverktyg. Därinom granskade och kvalitetskontrollerade de pågående projekt för att hitta förbättringar och förenklingar åt företaget och lämnade en slutrapport i samband med praktikperiodens slut. 

Deltagande på workshops med kunder. 

Genomförande av acceptanstester av applikationer inför lansering. Det innebar att de laddade hem applikationen på sina mobiltelefoner, manuellt testat produkten och letade efter buggar. Därefter lämnade de förslag på förbättringar. 

Deltagande i tre upphandlingar, där praktikanterna bland annat beräknade leveranshastigheten inom företaget matchat mot kundens kravspecifikation. De arbetade även med att granska konsulternas CV:n och letade kompetenser som matchar kundens förfrågan/krav. 

Arbete med ett projekt hos kund för vilket konsultföretaget kunnat debitera deras tid. I kundprojektet uppdaterade de en global koncerns centrala webbplats inklusive deras regionala landssajter. Arbetet omfattade även koncernens systerbolag. 

Gå interna utbildningar, bland annat skisskurser och Java. 

Teknikkonsult 

I samarbete med en kommun arbetar företaget med att ta fram förslag på hur vägar ska placeras runt ett centrum. Praktikanten hjälpte till att sammanställa en detaljplan, att ta fram olika förslag i ett dataprogram för att sedan kunna presentera detta för kommunen. Praktikanten har fått lära sig att tänka på flera aspekter såsom miljö, trafiksäkerhet och framkomlighet. 

Arbete med riskklassificering av bensinstationer, vilket inneburit att praktikanten tagit reda på närhet till grundvatten och vilken jordart som finns vid stationerna, för att sedan avgöra om det finns risk för allvarliga konsekvenser vid läckage eller liknande. 

Stationsinventeringar på bensinstationerna, jämförelser mellan gamla och nya kartor för att se om det ligger kvar saker i marken som kan förorena. 

Programmering av en hiss i LabView. Kunskapen ska användas för att kunna programmera en hiss i simuleringslabbet. Hissen ska kunna röra sig mellan flera våningar och med hjälp av knappar ska man kunna förflytta hissen till den våning man är på respektive vill åka till. Lampor vid våningarna ska lysa och tala om var hissen befinner sig. 

Analys och inventering av alla ritningar och handlingar som laddats upp i trafikverkets databas i ett specifikt stort projekt. Syftet var att sammanställa hur de olika dokumenten är placerade i databasen och hur man kan effektivisera sökningen av dokument. 

Deltagande vid inventeringar och platsbesök i projekt hos en kommun för att sedan arbeta med den insamlade datan i Auto CAD och Excell. 

Deltagande i interna och externa möten, fått inblick i ekonomin och jobbat med riskhantering i projektet. 

Följa med på studiebesök hos kund inklusive en guidad rundvandring. 

Arbete med en del egna projekt internt på företaget, bland annat haft ansvar över att upprätta beställningslistor och samla in uppgifter kring allas hyrda datorer. Praktikanterna har även hjälpt till med beställningar och liknande.